สมาคมอนุบาลศึกษา แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใช้อักษรย่อว่า “ส.อ.ศ.ท.” เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า “Preschool Education Association of Thailand Under the Royal Patronage of her Royal Highness Maha Chakri Sirindhorn” ใช้อักษรย่อเป็นภาษาอังกฤษ เรียกว่า “P.E.A.T”

ประวัติความเป็นมา

สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทยฯ เริ่มตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2505 โดยกลุ่มครู อาจารย์ ซึ่งสำเร็จวิชาครูอนุบาล มีหม่อมดุษฎี บริพัตร ณ อยุธยา และนางสมถวิล สังขะทรัพย์ เป็นผู้รวบรวมและเชิญคณะครูอนุบาลมาเป็นกรรมการดำเนินงาน และเมื่อปี พ.ศ. 2506 ได้จัดงานแสดงอุปกรณ์การเรียนการสอนโดยได้กราบทูลเชิญ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าหญิงอุบลรัตน์ฯ และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ เสด็จพระราชดำเนินเปิดงาน ณ ห้องประชุมสวนลุมพินี และ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2531 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ได้ทรงรับสมาคมฯ เข้าอยู่ในพระราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่อาจารย์กมลา โอสถานุเคราะห์ เป็นนายกสมาคม

สถานที่ตั้ง
โรงเรียนสมาคมสตรีไทย
เลขที่ 62 ถนนเพชรบุรี พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2215-7335, 0-2215-3713
โทรสาร 0-2215-3713