วัตถุประสงค์

  • ส่งเสริม และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ ในการจัดการศึกษาอนุบาลที่ถูกต้อง และเหมาะสม แก่ครู และผู้เกี่ยวข้อง
  • ส่งเสริมเผยแพร่ การผลิตและการนำสื่อวัสดุ และเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา อนุบาล
  • ให้การส่งเสริมและการพัฒนาคุณภาพในเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียนอนุบาล
  • ร่วมมือ ประสานงาน และแลกเปลี่ยนความรู้กับองค์การอื่น ที่มีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกัน ทั้งนี้เพื่อสาธารณประโยชน์