คณะกรรมการบริหารสมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทยฯ ปี 2566-2568


ที่ปรึกษาสมาคมอนุบาลฯ

 • นางธาริณี กฤดากร ณ อยุธยา
 • นางสาวจินตนา ธรรมวานิช
 • นางวิวรรณ สารกิจปรีชา

ที่ปรึกษานายกสมาคมอนุบาลฯ

 • ดร. อัญชลี ไสยวรรณ
 • นางกิรินทร์ สุรักขกะ
 • นางสุภาวดี หาญเมธี
 • นางศรีวรรณ สายฟ้า
 • นางสาวเบญจมาศ รุจิรวงศ์

อุปนายก

 • นางมาณวิกา สงวนวงศ์
ด้านการจัดการสถานศึกษา
 • นางปวีณา อนุจารวัฒน์
ด้านบริหารงานกิจการสมาคม
 • นางลลิดา วังตาล พัฒนานุพงษ์
ด้านประสานงานกรรมการส่วนภูมิภาค
 • นางอัญจลา จารุมิลินทร
ด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
 • นางชุติมา มีมานัส
ด้านเลขานุการ ประชาสัมพันธ์และเหรัญญิก

ตำแหน่งกรรมการสมาคมอนุบาล ฯ

นายกสมาคมอนุบาล นางธิดา พิทักษ์สินสุข
เลขานุการ นางสาวเกศินี วัฒนสมบัติ
ประชาสัมพันธ์ นางปวลี รุจิรวงศ์
เหรัญญิก นางเกสรี เมืองเกษม
ปฏิคม นางพิณ ตันติเมธ
นางศุภรางค์ หล่อสมบูรณ์
สาราณียากรและวิชาการ นางสาวสลิลดา ทศานนท์
นางสาวน้ำทิพย์ เสือสารัตน์
ดร. ขวัญฟ้า รังสิยานนท์
ดร. ปิยวลี ธนเศรษฐกร
ดร. ชลาธิป สมาหิโต
นางกนกทิพย์ ปริญญานุสรณ์
นางศศิกร ทรวงบูรณกุล
นางสาวศุลีพร ทรัพย์ประเสริฐ
นพ. บวร แมลงภู่ทอง
บรรณารักษ์และสารสนเทศ นายสรยศ พนายางกูร
นายทะเบียน นางสาวลัดดาวัลย์ เจริญศักดิ์ศิริ
วิเทศสัมพันธ์ นางสาวอารยา ทองใบ
ดร. พิมลพรรณ บุรพรัตน์

อนุกรรมการ

 • นางสาวสุพินดา สุวรุจิพร
เลขานุการ
 • นายณชนก หล่อสมบูรณ์
สารสนเทศ
 • นางสาวญาดา ทัศนะบรรจง
วิชาการ
 • นางสาวกัลยาณี บุณยรักษ์
สารสนเทศ
 • นางพรรณทิพย์ แสนสระดี
เลขานุการและประชาสัมพันธ์
กรรมการส่วนภูมิภาค สมาคมอนุบาล 2566-2568
ภาคเหนือ
 • นางจิตประภา ศุขโรจน์
จ.พิษณุโลก
 • นางน้ำทิพย์ ทะศรีแก้ว
จ.น่าน
 • นายเทอดศักดิ์ ผิวเกลี้ยง
จ.แพร่
 • นายสุธี พิพิธวัฒนาพันธุ์
จ.เชียงใหม่
 • ดร.นิยดา กรโกวิท
จ.เชียงใหม่
ภาคใต้
 • นางสุภา สัมพันธรัตน์
จ.ตรัง
 • นายบุญฤทธิ์ โสพิกุล
จ.สงขลา
ภาคตะวันออก
 • นางอรุณี โอเจริญ
จ.ชลบุรี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • นางรัตนภรณ์ วัฒนศัพท์
จ.ขอนแก่น
 • นางกาญจนา สุภัควงศ์
จ.อุบลราชธานี
 • นายมาโนช จุลสุคนธ์
จ.ร้อยเอ็ด
ภาคกลาง
 • นางลลิดา วังตาล พัฒนานุพงศ์
จ.ราชบุรี
 • ดร.สุทธาทิพ ไชยรัตนะ
จ.พระนครศรีอยุธยา
 • นางสุรีรัตน์ เศรษฐจินดา
จ.ลพบุรี
 • นางวาทินี สุธนรักษ์
จ.สมุทรปราการ