รายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ ปี พ.ศ. 2563-2565


ที่ปรึกษาสมาคมอนุบาลฯ

 • นางชนาทิพย์ จูตระกูล
 • นางกมลา โอสถานุเคราะห์
 • นางธาริณี กฤดากร ณ อยุธยา
 • นางสาวจินตนา ธรรมวานิช

ที่ปรึกษานายกสมาคมอนุบาลฯ

 • นางพร้อมพรรณ ศิริพัฒน์
 • นางศรีสมบัติ เทพกาญจนา
 • นางสาวละออ ชุติกร
 • นางสาวจิระประภา บุณยนิตย์
 • นางสุภางค์ รัตนวิภาส
 • ดร. สุจินดา ขจรรุ่งศิลป์
 • ดร. อารี สัณหฉวี
 • ดร. ชญช์ทิเนษต์ นิ่มสมบุญ
 • นางสาวจรรยา เฮงตระกูล
 • นายจินดา ตันตราจิณ
 • นางสาวสุนันท์ นครจินดา
 • นายอารย์ ปาลเดชพงศ์
 • นางมณีรัตน์ วัฒนสมบัติ
 • นางสุภาวดี หาญเมธี

นายกสมาคมอนุบาลฯ

 • นางวิวรรณ สารกิจปรีชา

อุปนายกสมาคมอนุบาลฯ

 • นางกิรินทร์ สุรักขกะ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ เหรัญญิก
 • นางสาวเบญจมาศ รุจิรวงศ์ ฝ่ายปฏิคม นายทะเบียน
 • นางธิดา พิทักษ์สินสุข ฝ่ายสาราณียากรและวิชาการ วิเทศสัมพันธ์ บรรณารักษ์และสารสนเทศ

คณะกรรมการสมาคมอนุบาลฯ

เลขานุการ
 • นางมาณวิกา สงวนวงศ์
 • นางปวลี รุจิรวงศ์
เหรัญญิก
 • นางชุติมา มีมานัส
 • นางเกสรี เมืองเกษม
ปฏิคม
 • นางพิณ ตันติเมธ
 • นางปวีณา อนุจารวัฒน์
 • นางวิยดา นิ่มสมบุญ
สาราณียากรและวิชาการ
 • นางสาวสลิลดา ทศานนท์
 • นางสาวน้ำทิพย์ เสือสารัตน์
 • นางสาวปิยวลี ธนเศรษฐกร
 • นางสาวอารยา ทองใบ
บรรณารักษ์และสารสนเทศ
 • นายสรยศ พนายางกูร
 • นายคมกริช หงสประภาส
นายทะเบียน
 • นางสาวลัดดาวรรณ เจริญศักดิ์ศิริ
 • นางสาวศรัณยา บุญประกอบ
ประชาสัมพันธ์
 • นางสาวเกศินี วัฒนสมบัติ
 • นางสาวภัทริน สมประเสริฐ
วิเทศสัมพันธ์
 • นางอัญจลา จารุมิลินท
 • นางสุรีรัตน์ เศรษฐจินดา
กรรมการส่วนภูมิภาค
ภาคเหนือ
 • นางจิตประภา ศุขโรจน์ รร. อนุบาลโรจนวิทย์ จ. พิษณุโลก
 • นางน้ำทิพย์ ทะศรีแก้ว รร. อยู่วิทยา จ. น่าน
 • นายเทอดศักดิ์ ผิวเกลี้ยง รร. มารดาอุปถัมภ์ จ. แพร่
 • นายสุธี พิพิธวัฒนาพันธุ์ รร. วิมานทิพย์ จ. เชียงใหม่
ภาคใต้
 • นางสุภา สัมพันธรัตน์ รร. พรศิริกุล จ. ตรัง
 • นางชยลักษณ์ จันทนินทร รร. จุลสมัย จ. สงขลา
ภาคตะวันออก
 • นางอรุณี โอเจริญ รร. อนุบาลบูรณิจน์ จ. ชลบุรี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • นางรัตนาภรณ์ วัฒนศัพท์ รร. ขอนแก่นวิเทศศึกษา จ. ขอนแก่น
 • นางนิตยา ศรีปัดถา รร. อนุบาลกิตติยา จ. มหาสารคาม
 • นางกาญจนา สุภัควงศ์ รร. บ้านเด็กวารินชำราบ จ. อุบลราชธานี
ภาคกลาง
 • นางลลิดา วังตาล พัฒนานุพงศ์ รร. อุดมวิทยา จ. ราชบุรี
 • ดร. สุทธาทิพ ไชยรัตนะ รร. จิระศาสตร์วิทยา จ. อยุธยา
 • นางวาทินี สุธนรักษ์ รร. เฉลิมไฉไลวิทยา จ. สมุทรปราการ
รายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ ปี พ.ศ. 2557-2559

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
 • หม่อมดุษฎี บริพัตร ณ อยุธยา
 • นางชนาทิพย์ จูตระกูล
 • นางกมลา โอสถานุเคราะห์
 • นางธาริณี กฤดากร ณ อยุธยา
กรรมการที่ปรึกษา
 • นางพร้อมพรรณ ศิริพัฒน์
 • นางศรีสมบัติ เทพกาญจนา
 • นางสาวละออ ชุติกร
 • นางสาวจิระประภา บุณยนิตย์
 • นางสุภางค์ รัตนวิภาส
 • ดร. สุจินดา ขจรรุ่งศิลป์
 • ดร. อารี สัณหฉวี
 • ดร. ชญช์ทิเนษต์ นิ่มสมบุญ
 • นางสาวจรรยา เฮงตระกูล
 • นายจินดา ตันตราจิณ
 • นางสาวอุมา บุญประกอบ
 • นางสาวสุนันท์ นครจินดา
นายกสมาคมฯ
 • นางสาวจินตนา ธรรมวานิช
อุปนายกสมาคมฯ
 • นางกิรินทร์ สุรักขกะ ฝ่ายหาทุน
 • นางวิวรรณ สารกิจปรีชา ฝ่ายวิชาการและกิจกรรม
 • นายอารย์ ปาลเดชพงศ์ ฝ่ายบริหารทั่วไป (เลขาฯ, ทะเบียน,การเงิน)
 • นางสาวเบญจมาศ รุจิรวงศ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์, ปฏิคม
คณะกรรมการ
เลขานุการ
 • นางชุติมา มีมานัส
 • นางมาณวิกา สงวนวงศ์
 • นางปวลี รุจิรวงศ์
เหรัญญิก
 • นางมณีรัตน์ วัฒนสมบัติ
ปฏิคม
 • นางปานตา คุนผลิน
สาราณียากร
 • นางธิดา พิทักษ์สินสุข
บรรณารักษ์
 • นางกานดา โสมาภา
ทะเบียน
 • นางพิณ ตันติเมธ
 • นางสาววรัฏฐา รุจิรวงศ์
ประชาสัมพันธ์
 • ดร. อัญจลา จารุมิลินท
 • นางสาวศจิกา ทองสุข
วิเทศสัมพันธ์
 • ดร. พัฒนา ชัชพงศ์
 • นางสาวเกศินี วัฒนสมบัติ
วิชาการและกิจกรรม
 • นางสาวสลิลดา ทศานนท์
 • นางสาวศรัณยา บุญประกอบ
 • นางสาวน้ำทิพย์ เสือสารัตน์
 • นายสรยศ พนายางกูร
 • นายกฤษพล เครือคล้าย
 • นางปวีณา อนุจารวัฒน์
กรรมการส่วนภูมิภาค
ภาคเหนือ
 • นางวารี กติกา จ. เชียงใหม่
 • นางจิตประภา ศุขโรจน์ จ. พิษณุโลก
 • นางน้ำทิพย์ ทะศรีแก้ว จ. น่าน
 • ซิสเตอร์กาญจนา สุดประเสริฐ จ. ตาก
ภาคใต้
 • นางสุภา สัมพันธรัตน์ จ. ตรัง
 • นางชยลักษณ์ จันทนินทร จ. สงขลา
 • นางประณีต ดิษยะศริน จ. สงขลา หาดใหญ่
 • นายณัฐวุฒิ ภารพบ จ. นครศรีธรรมราช
ภาคตะวันออก
 • ซิสเตอร์จำเนียร บุญทัน จ. ชลบุรี
 • นางสาวบุญสม สมารักษ์ จ. จันทบุรี
 • นางอรุณี โอเจริญ จ. ชลบุรี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • นางทรงศิริ สุวรรณศร จ. ขอนแก่น
 • นางรัตนาภรณ์ วัฒนศัพท์ จ. ขอนแก่น
 • นางนิตยา ศรีปัดถา จ. มหาสารคาม
 • นางกาญจนา สุภัควงศ์ จ. อุบลราชธานี
ภาคกลาง
 • นางลลิดา วังตาล พัฒนานุพงศ์ จ. ราชบุรี
 • ดร.สุทธาทิพ ไชยรัตนะ จ. พระนครศรีอยุธยา
 • นางสุรีรัตน์ เศรษฐจินดา จ. ลพบุรี
 • นางจรัสเนตร ยุววิทยา จ. สระบุรี