สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๖๒ ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพ ๑๐๔๐๐
โทร. ๐-๒๒๑๕-๗๓๓๕ โทรสาร ๐-๒๒๑๕-๓๗๑๓
facebook : สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทยฯ LINE ID: @samakomanuban และ e-mail : samakomanuban@hotmail.com


วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง เชิญชวนสมัครสมาชิกสมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ
เรียน ครู ผู้ดูแลเด็กและผู้สนใจ
สิ่งที่ส่งมาด้วย QR code ใบสมัครสมาชิกตลอดชีพ

สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ ได้ดำเนินการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในการจัดการศึกษาอนุบาลที่ถูกต้องและเหมาะสมแก่ครูและผู้เกี่ยวข้อง ส่งเสริมเผยแพร่การผลิตและการนำสื่อวัสดุและเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ในการจัดการศึกษาอนุบาล ให้การส่งเสริมและการพัฒนาคุณภาพในเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียนอนุบาล รวมทั้งร่วมมือประสานงานและแลกเปลี่ยนความรู้กับองค์การอื่นที่มีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกัน ทั้งนี้เพื่อสาธารณประโยชน์ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๐๕ จนถึงปัจจุบัน

ในปัจจุบันสังคมมีความตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการศึกษาอนุบาล รวมทั้งครู ผู้ดูแลเด็กและผู้เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้นอย่างเด่นชัด เช่น การประกาศใช้พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๒ การพัฒนาความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติเกี่ยวกับเด็กของครูและผู้ดูแลเด็ก เป็นต้น สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ มุ่งมั่นในการดำเนินการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในการจัดการศึกษาอนุบาลที่ถูกต้องและเหมาะสมแก่ครูและผู้เกี่ยวข้อง จึงใคร่ขอเชิญชวนครู ผู้ดูแลเด็กและผู้สนใจ สมัครเป็นสมาชิกตลอดชีพเพื่อร่วมกันสร้างชุมชนแห่ง การเรียนรู้ในการจัดการศึกษาอนุบาลและเพื่อส่งเสริม พัฒนางานรวมทั้งวิชาชีพของตน

สมาคมได้มีการสื่อสารทาง facebook : สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทยฯ LINE ID: @samakomanuban และ e-mail : samakomanuban@hotmail.com ซึ่งสมาชิกทุกท่านสามารถใช้ช่องทางการสื่อสารเหล่านี้เพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรม บทความการพัฒนาการศึกษาระดับปฐมวัย รับทราบสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก รวมทั้งการแจ้งข้อมูล ข้อเสนอแนะจากสมาชิกในการพัฒนากิจกรรม การดำเนินการเพื่อร่วมกันพัฒนาเด็กปฐมวัย สมาคมหวังเป็นอย่างยิ่งในความร่วมมือการสมัครสมาชิกด้วย Google form ของทุกท่าน และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

Signature

(นางวิวรรณ สารกิจปรีชา)
นายกสมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทยฯ


โปรโมชั่น พิเศษ สมาชิกตลอดชีพ สมัครฟรีถึง 31 ธันวาคม 2564

QR Code LINE สมาคมฯ
QR Code LINE สมาคมฯ
ใบสมัครสมาชิกสมาคมอนุบาลฯ โรงเรียน
ใบสมัครสมาชิกสมาคมอนุบาลฯ โรงเรียน
ใบสมัครสมาชิกสมาคมอนุบาลฯ บุคคล
ใบสมัครสมาชิกสมาคมอนุบาลฯ บุคคล

ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิก

ดาวน์โหลดใบสมัคร