การดำเนินการ

 • จัดอบรม สัมมนา-จัดนิทรรศการ และให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การอนุบาลศึกษาแก่บุคคลต่าง ๆ อาทิ เช่น
  • ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาการเด็ก
  • กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ
  • เทคนิคการผลิตสื่อ
  • หลักการบริหารโรงเรียนอนุบาล
  • ความรู้ความเข้าใจในการวัดและประเมินผลเด็ก
  • ศิลปะกับเด็กอนุบาล
  • นิทรรศการสื่อการเรียนการสอน
 • เผยแพร่ข่าวสารข้อมูลและความเคลื่อนไหวในวงการอนุบาลศึกษาฯ โดยจัดทำจุลสารอนุบาลศึกษาแก่สมาชิกและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ
 • ให้ความร่วมมือกับหน่วยราชการ และองค์กรต่าง ๆ ในการฝึกอบรมและจัดทำเอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ อาทิเช่น
  • คู่มือและแบบประเมินพัฒนาการเด็ก
  • เอกสารเผยแพร่ความรู้กับผู้ปกครองเกี่ยวกับพัฒนาการเด็ก
  • คู่มือการจัดกิจกรรมสำหรับครู
 • จัดพาไปดูงานการเรียนการสอนและการบริหารโรงเรียนต่าง ๆ ทั้ง ในประเทศและต่างประเทศ
 • จัดกิจกรรมเพื่อหารายได้สมทบทุนเพื่อสาธารณกุศล