การอบรมเรื่อง

“หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสู่การประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพสถานศึกษา :จากเป้าหมายของสถานศึกษาสู่การเขียน SAR”
ที่จังหวัดอยุธยา และจังหวัดราชบุรี

โดยวิทยากร ผศ.ดร. อัญชลี ไสยวรรณ

ที่จังหวัดอยุธยา

การอบรมเรื่อง “หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสู่การประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพ การอบรมเรื่อง “หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสู่การประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพ การอบรมเรื่อง “หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสู่การประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพ การอบรมเรื่อง “หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสู่การประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพ
ที่จังหวัดราชบุรี
การอบรมเรื่อง “หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสู่การประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพ การอบรมเรื่อง “หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสู่การประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพ การอบรมเรื่อง “หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสู่การประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพ การอบรมเรื่อง “หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสู่การประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพ